menu

De plaats om elkaar te ontmoeten, te recreëren en samen te werken

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

Onder de navolgende woorden wordt in deze Algemene Voorwaarden, en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, telkens het volgende verstaan:

1.1 Stichting Het Huis van Waalre

De Stichting Het Huis van Waalre (hierna te noemen Stichting HHvW) is gehuisvest in het multifunctionele gemeentehuis aan de Koningin Julianalaan 19 te Waalre en is gericht op het beheer en de exploitatie van het grand café en het zalencentrum. De Stichting HHvW is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 70312036.

1.2 Verhuurder

Degene die de Stichting Het Huis van Waalre vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van huur-of horecaovereenkomsten.

1.3 Verlenen van verhuurdiensten

Het door de Stichting HHvW verstrekken van diensten in de vorm van ter beschikking stellen van ruimtes al dan niet met horeca gerelateerde diensten zoals voeding en dranken , alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten zoals vastgelegd in een huur-of horecaovereenkomst.

1.4 Huurder

De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met Stichting HHvW een huur-of horecaovereenkomst heeft gesloten. In plaats van huurder wordt ook gebruikt gemaakt van de termen vereniging en groep.

1.6 Vereniging

Een door leden voor leden georganiseerde groep zonder winstoogmerk en met uitsluitend sociaal maatschappelijke activiteiten

1.7 Huur- of horecaovereenkomst

Een bindende overeenkomst tussen de Stichting HHvW en een huurder ter zake een of meer door Stichting HHvW te verlenen verhuur diensten, al dan niet met horeca gerelateerde diensten zoals voeding en dranken tegen een door de huurder te betalen prijs.

1.8 Optierecht

Het recht om binnen een afgesproken periode een bepaalde verhuur of horecaservice af te nemen zonder enige wederzijdse verplichting

1.9 Huurwaarde

De waarde van de huur- of horecaovereenkomst, die gelijk is aan de totale omzetverwachting van de Stichting HHvW inclusief eventueel toeristenbelasting en B.T.W. ter zake een met een huurder gesloten horeca-of huurovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen de Stichting HHvW geldende gemiddelden.

1.10 No-show

Het zonder annulering niet gebruik maken door een huurder van een op grond van een huur- of horecaovereenkomst overeenkomst te verstrekken verhuurservice.

1.11 Kurken- en keukengeld

Het bedrag verschuldigd voor het in de ruimten van de Stichting HHvW nuttigen van niet door dat horecabedrijf verstrekte drank en/of eten.

1.12 Annulering

De in schriftelijke vorm door de klant aan het Stichting HHvW gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen verhuurdiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Stichting HHvW aan de klant gedane mededeling dat één of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

1.13 Overmacht

Het moment dat Stichting HHvW haar verplichting uit hoofde van een door haar gesloten huur- of horecaovereenkomst niet of tijdelijk niet kan nakomen

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 2.1 De Algemene Voorwaarden Stichting HHvW zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle huur- of horecaovereenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen ter zake de totstandkoming van deze huur- of horecaovereenkomsten. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de Algemene Voorwaarden van Stichting HHvW.
 • 2.2 Afwijken van de Algemene Voorwaarden Stichting HHvW is slechts schriftelijk mogelijk en van geval tot geval.
 • 2.3 De Algemene Voorwaarden Stichting HHvW strekken ook ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan Stichting HHvW gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een huur- of horecaovereenkomst of een andere overeenkomst of bij het exploiteren van het horecabedrijf.
 • 2.4 Rechten en plichten voortvloeiend uit een huur- of horecaovereenkomst gelden zijn uitsluitend geldig tussen Stichting HHvW en huurder of vereniging. Stichting HHvW treed op als exploitant van Het Huis van Waalre. Bij beëindiging van de exploitatie van Het Huis van Waalre door Stichting HHvW vervallen alle rechten en plichten uit een huur- of horecaovereenkomst. Bij het beëindigen van de exploitatie door Stichting HHvW vervallen de schadeloosstellingen zoals beschreven onder artikel 9. Bij het aangaan van een huur- of horecaovereenkomst vrijwaart de huurder de gebouweigenaar van alle rechten en plichten en eventuele kosten die voortvloeien uit de huur- of horecaovereenkomst.

Artikel 3 Totstandkoming van horeca- en of huurovereenkomsten

 • 3.1 Stichting HHvW kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een huur- of horecaovereenkomst weigeren, tenzij een zodanige weigering plaatsvindt uitsluitend op één of meer gronden die in artikel 429 quater van het Wetboek van Strafrecht als discriminatie zijn aangemerkt.
 • 3.2 Alle door Stichting HHvW gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een huur- of horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt”. Doet Stichting HHvW binnen een redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde huurovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.
 • 3.3 Een huur- of horecaovereenkomst aangegaan door tussenpersonen, al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Stichting HHvW is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd. De gast(en) en de tussenperso(o)n(en) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het verschuldigde.

Artikel 4 Optierecht

 • 4.1 Een optierecht is het recht van een klant om eenzijdig de huur- of horecaovereenkomst tot stand te doen komen door de enkele aanvaarding van een geldig aanbod van Stichting HHvW.
 • 4.2 Een optierecht kan alleen schriftelijk worden verleend. Een optierecht kan voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur worden overeengekomen. Het optierecht vervalt indien de optiehouder te kennen heeft gegeven geen gebruik te willen maken van het optierecht of indien de bepaalde duur is verstreken zonder dat de optiehouder te kennen heeft gegeven van het optierecht gebruik te willen maken. Stichting HHvW hanteert standaard een optieperiode van 14 dagen.
 • 4.3 Een optierecht kan door Stichting HHvW niet worden herroepen, tenzij een andere potentiële klant het horecabedrijf een aanbod doet tot het sluiten van een huur- of horecaovereenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande verhuurdiensten. De optiehouder dient in zo’n geval door Stichting HHvW van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen een door het horecabedrijf te stellen termijn te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet binnen de gestelde termijn te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht, vervalt het optierecht.

Artikel 5 Algemene rechten en verplichtingen van Stichting Het Huis van Waalre

 • 5.1 Stichting HHvW is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de huur- of horecaovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen verhuurdiensten te verlenen op de in Stichting HHvW gebruikelijke wijze.
 • 5.2 Stichting HHvW is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van verhuurdiensten aan een huurder en zijn gast(en)te beëindigen wanneer de huurder en of zijn gast(en) de huis- en/of gedragsregels overtreedt, of zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in Het Huis van Waalre en/of de normale exploitatie daarvan wordt verstoord. De huurder en zijn gast(en) dienen alsdan op eerste verzoek Het Huis van Waalre te verlaten. Indien de huurder op een andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen die hij uit welken hoofde ook jegens het Stichting HHvW heeft dan is Stichting HHvW gerechtigd de dienstverlening op te schorten. De aangegane financiële verplichtingen zoals vastgelegd in de huur- of horecaovereenkomst dienen door de huurder volledig te worden voldaan aan Stichting HHvW. Stichting HHvW mag onderhavige bevoegdheden slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de huurder en/of zijn gasten begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van het Stichting HHvW voldoende aanleiding geven.
 • 5.3 Stichting HHvW is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de huur- of horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde buitengerechtelijk te ontbinden. Maakt Stichting HHvW van deze bevoegdheid gebruik, dan zal Stichting HHvW tot geen enkele schadevergoeding jegens de huurder gehouden zijn.
 • 5.4 Stichting HHvW is niet verplicht enig goed van de huurder en/of zijn gast(en) in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Het voorgaande houdt in dat Stichting HHvW niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de huurder en/of zijn gast(en), welke Stichting HHvW geweigerd heeft om in ontvangst en/of bewaring te nemen.
 • 5.5 Indien Stichting HHvW voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de huurder in rekening brengt, moet HHvW op die goederen letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 12.
 • 5.6 Stichting HHvW is niet verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan de toelating voorwaarden verbinden. Voor de toelating van assistentiehonden gelden de wettelijke regeling(en), inclusief de daarin aangegeven uitzonderingen.

Artikel 6 Algemene verplichtingen van de gast

 • 6.1 De huurder en zijn gast(en) is/zijn verplicht om zich aan de in Het Huis van Waalre geldende huis- en gedragsregels te houden en de redelijke aanwijzingen van Stichting HHvW op te volgen. Stichting HHvW moet de huis- en gedragsregels op een duidelijk waarneembare plaats kenbaar maken of schriftelijk verstrekken. Redelijke aanwijzingen mogen mondeling worden gegeven.
 • 6.2 Voor evenementen of bijeenkomsten met meer dan 50 personen is de huurder verplicht voor voldoende mensen met een BHV en reanimatiediploma ter ondersteuning van de BHV organisatie van Het Huis van Waalre.
 • 6.3 Er is altijd één contactpersoon aanspreekbaar. Naam en contactgegevens zijn voorafgaand aan een bijeenkomst bekend gemaakt.
 • 6.4 De huurder en/of zijn gast(en) zijn verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van Stichting HHvW in het kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne (HACCP) en beperking van overlast.

Artikel 7 Reserveren

 • 7.1 Indien de huurder zonder tegenbericht niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan Stichting HHvW de huur- of horecaovereenkomst als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in artikel 9.
 • 7.2 Stichting HHvW kan voorwaarden verbinden aan een huur- of horecaovereenkomst . Deze worden schriftelijk vastgelegd in een huur- of horecaovereenkomst
 • 7.3 Een huur- of horecaovereenkomst is aangegaan na ondertekening van de schriftelijke vastlegging.

Artikel 8 Diensten bestaande uit het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen en/of horecadiensten

 • 8.1 Stichting HHvW communiceert in het geval van zaalruimte vooraf over het tijdstip waarop de accommodatie ter beschikking van de huurder en/of zijn gast(en) wordt gesteld en voor welk tijdstip de huurder en/of zijn gast(en) Het Huis van Waalre verlaten dienen te hebben
 • 8.2 Tenzij anders is overeengekomen is Stichting HHvW gerechtigd om de huur- of horecaovereenkomst als vervallen te beschouwen wanneer de huurder zich niet op het eerste gereserveerde moment in de overeenkomst bij hem heeft gemeld, of de huurder niet tijdig heeft aangegeven op een later tijdstip te zullen arriveren en Stichting HHvW daartegen geen bezwaar heeft gemaakt. Het voorgaande geldt, onverminderd het bepaalde in artikel 9.
 • 8.3 Stichting HHvW is gerechtigd om van de huurder te verlangen dat deze genoegen neemt met een andere, gelijk-waardige accommodatie omtrent (zaal)ruimte en/of terreinen dan volgens de huurovereenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden. Stichting HHvW stelt de huurder hiervan tijdig op de hoogte. De huurder kan dit alternatief weigeren. De huurder heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de huur- of horecaovereenkomst waarop voormeld verlangen van Stichting HHvW betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere horeca- of huurovereenkomsten.
 • 8.4 De huurder mag het gehuurde niet aan derde verhuren of in gebruik afgeven, dan wel voor andere doeleinde gebruiken dan waarvoor het is gehuurd.

Artikel 9 Annuleringen

 • 9.1 Annulering door huurders, algemeen
 • 9.1.1 De huurder is bevoegd een huur- of horecaovereenkomst te annuleren tegen betaling van de annuleringskosten. Als een huurder niet binnen een half uur na het afgesproken tijdstip arriveert dan wordt de huurder geacht geannuleerd te hebben en dan is hij de annuleringskosten verschuldigd zoals beschreven in artikel 9.2. Indien klant alsnog na een half uur (of later) na het afgesproken tijdstip arriveert, kan Stichting HHvW zich op deze verschuldigde annuleringskosten beroepen dan wel alsnog uitvoering geven aan de huur- of horecaovereenkomst en volledige nakoming van huurder omtrent de huur- of horecaovereenkomst te verlangen.
 • 9.1.2 Stichting HHvW kan uiterlijk één maand voordat de eerste verhuurdienst op grond van de desbetreffende huur- of horecaovereenkomst moet worden verleend aan de huurder verklaren bepaalde individuen samen te zullen beschou-wen als groep en vallen onder de gesloten huur- of horecaovereenkomst. Op die personen zijn alsdan alle bepalingen van toepassing.
 • 9.1.3 Het bepaalde in de artikelen 13.1 en 14.4 en 16 is ook op annuleringen van toepassing.
 • 9.1.4 Ingeval van no-show is de huurder in alle gevallen verplicht de huurwaarde te betalen.
 • 9.1.5 Indien niet alle overeengekomen diensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde diensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.
 • 9.2 Bij annulering van een aangegane huur- of horecaovereenkomst geldt dat dit kosteloos kan tot 6 werkdagen (ma t/m vrij) voor de afgesproken datum. Daarna is het volledige offerte bedrag verschuldigd.
 • 9.3 Stichting HHvW is met inachtneming van het navolgende bevoegd een huur- of horecaovereenkomst te annuleren tenzij anders is overeengekomen.
 • 9.3.1 Indien Stichting HHvW een horecadienst tot het verstrekken van eten en drinken annuleert is het bepaalde onder artikel 9.2 van toepassing met omwisseling van Stichting HHvW en huurder.
 • 9.3.2 Indien Stichting HHvW een huur- of horecaovereenkomst annuleert is het bepaalde onder artikel 9.2 van toepassing met omwisseling van Stichting HHvW en huurder.
 • 9.3.3 Stichting HHvW is te allen tijde bevoegd een huur- of horecaovereenkomst te annuleren zonder betaling van het bepaalde onder artikel 9.2 indien er sprake is van overmacht niet veroorzaakt door handelen van Stichting HHvW.
 • 9.3.4 Stichting HHvW is te allen tijde bevoegd een huur- of horecaovereenkomst te annuleren zonder tot betaling van de hierboven bedoelde bedragen gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat op grond van die huur- of horecaovereenkomst in `Het Huis van Waalre te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de huurder of op grond van de hoedanigheid van zijn klant(en) of gasten, dat Stichting HHvW de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt Stichting HHvW van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de huurder gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten horecadiensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten verhuurdiensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend.
 • 9.3.5 Stichting HHvW is gerechtigd om, in plaats van zijn in artikel 9.3.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is het Stichting HHvW alsnog gerechtigd zijn in artikel 9.3.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

Artikel 10 Waarborgsom en tussentijdse betaling

 • 10.1 Stichting HHvW kan van de huurder verlangen dat deze onder Stichting HHvW een waarborgsom deponeert. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor Stichting HHvW en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. Tot meerdere zekerheid van het Stichting HHvW kan deze van de huurder verlangen zijn medewerking te verlenen aan het verstrekken van de benodigde gegevens, waaronder het maken van een afdruk of kopie van de identiteitskaart en/of creditcard van de klant, teneinde de waarborgsom en de mogelijkheid tot het uitwinnen daarvan zo veel als mogelijk zeker te stellen.
 • 10.2 Stichting HHvW kan steeds tussentijds betaling verlangen van reeds verleende verhuurdiensten.
 • 10.3 Stichting HHvW mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag ter zake al datgene wat de huurder uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door Stichting HHvW onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Artikel 11 Omzetgarantie

 • 11.1 Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht ter zake de betreffende huur- of horecaovereenkomst tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan Stichting HHvW te betalen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid van Stichting HHvW

 • 12.1 Stichting HHvW is tegenover de huurder en/of zijn gast(en) aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door Stichting HHvW in de nakoming van de overeenkomst, tenzij die tekortkoming niet kan worden toegerekend aan Stichting HHvW dan wel aan personen van wier hulp Stichting HHvW bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.
 • 12.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.5 is Stichting HHvW niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in het gebouw zijn meegebracht door een huurder die daar zijn intrek heeft genomen. De huurder vrijwaart Stichting HHvW tegen aanspraken van huurder en/of zijn gast(en) ter zake. Hier vallen alle goederen onder die incidenteel worden ingebracht alsmede goederen die permanent worden ingebracht om activiteiten te kunnen uitvoeren. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van Stichting HHvW.
 • 12.3 Voor schade aan of met voertuigen van de huurder en/of zijn gast(en) veroorzaakt, is Stichting HHvW niet aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting HHvW.
 • 12.4 Stichting HHvW en/of één van haar werknemers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, letsel, noch voor diefstal, beschadiging en/of het teniet gaan van goederen van de huurder en/of zijn gasten en derden, gebruikt dan wel opgeslagen in de door de Stichting in gebruik gegeven (opslag) ruimtes.
 • 12.5 Aansprakelijkheid van Stichting HHvW is beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt.
 • 12.6 Indien voor de huurder aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als bedoeld in artikel 5.5 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat, is Stichting HHvW verplicht de schade aan deze goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is niet verschuldigd ter zake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.
 • 12.7 Indien Stichting HHvW goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat Stichting HHvW daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Stichting HHvW niet aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Stichting HHvW opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting HHvW. In alle gevallen geld dat Stichting HHvW niet gehouden kan worden tot vergoeding van schade van goederen die zich bevinden in goederen die worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten, ongeacht of Stichting HHvW daarvoor enige vergoeding bedingt.

Artikel 13 Aansprakelijkheid van de gast en/of klant

 • 13.1 De huurder en/of zijn gast(en) en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Stichting HHvW en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de huurder en/of zijn gast(en) en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 14 Afrekening en betaling

 • 14.1 De huurder is de in de huur- of horecaovereenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. De prijzen worden vermeld op lijsten die door het horecabedrijf op een voor de huurder zichtbare plaats zijn aangebracht of zijn opgenomen in een lijst die aan de huurder, desnoods op diens verzoek, wordt overhandigd of die via digitale bronnen toegankelijk is voor de huurder. Een lijst wordt geacht voor de huurder zichtbaar aangebracht te zijn indien deze zichtbaar is in de normaal toegankelijke ruimten van Stichting HHvW.
 • 14.2 Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, wasserij of stomerij, telefoon, internet, wifi, t.v.-huur e.d. kan door Stichting HHvW een extra vergoeding in rekening worden gebracht.
 • 14.3 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn door de huurder en/of zijn gast(en) verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante of pinbetaling of betaling per bank of giro zorg te dragen, tenzij anders overeengekomen.
 • 14.4 De huurder en zijn gast(en) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die één van hen of beiden aan Stichting HHvW uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Huur- of horecaovereenkomst worden behoudens andersluidend beding geacht mede namens elke gast van de huurder gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de huurder bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende huur- of horecaovereenkomst te vertegenwoordigen.
 • 14.5 Zolang de huurder niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens Stichting HHvW heeft voldaan is Stichting HHvW gerechtigd om alle goederen welke door de huurder in het gebouw zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de huurder ten genoegen van Stichting HHvW aan al zijn verplichtingen jegens Stichting HHvW heeft voldaan. Naast een retentierecht komt Stichting HHvW in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.
 • 14.6 Indien andere dan contante of pinbetaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de huurder binnen veertien dagen na factuurdatum aan Stichting HHvW te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is Stichting HHvW te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de huurder de factuur binnen veertien dagen voldoet.
 • 14.7 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de huurder in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Uitsluitend indien de huurder een natuurlijk persoon (consument) is, stuurt Stichting HHvW bij achterwege blijven van betaling, eenmalig een ingebrekestelling met een termijn van tenminste 14 dagen om alsnog te betalen.
 • 14.8 Indien de huurder in gebreke is moet hij aan Stichting HHvW alle op de inning vallende kosten vergoeden. De buitengerechtelijke inningskosten worden in rekening gebracht volgens de wet.
 • 14.9 Indien Stichting HHvW goederen als bedoeld in artikel 14.5 onder zich heeft en de huurder van wie Stichting HHvW de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is, is Stichting HHvW gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de huurder en Stichting HHvW kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van Stichting HHvW resteert, wordt aan de huurder uitgekeerd.
 • 14.10 Iedere betaling zal, ongeacht enige door de huurder bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan Stichting HHvW in de na- volgende volgorde:
  • De kosten van executie
  • De gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten
  • De rente
  • De schade
  • De hoofdsom
 • 14.11 Betaling geschiedt in Euro’s. Betalingen kunnen á contant, per pin of middels een bankoverschrijving plaatsvinden.
 • 14.12 Stichting HHvW is nimmer gehouden om andere betaalmiddelen dan omschreven onder artikel 14.11 te accepteren en kan aan acceptatie van dergelijke andere betaalmiddelen voorwaarden verbinden.
 • 14.13 Prijzen kunnen ten alle tijden worden aangepast. Prijswijzigingen aangaande huurverhoging worden afgeleid uit het indexcijfer CPI (verhoging van de consumentengoederen- en diensten t.o.v. het voorgaande jaar). Deze prijswijzigingen communiceert Stichting HHvW tijdig alsmede de ingangsdatum ervan. Jaarlijks vindt een huurprijswijziging plaats op basis van het maandindexcijfer volgend de consumentenprijsindex (CPI). De basis is de reeks alle huishoudens (2015 = 100%), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • 14.14 Het is Stichting HHvW toegestaan om binnen 3 maanden na ondertekenen van een huur- of horecaovereenkomst prijswijzigingen door te voeren.
 • 14.15 De gewijzigde huurprijs wordt berekend volgend de formule: de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de vierde maand die ligt voor de kalendermaand die ligt voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast.
 • 14.16 De huurprijs zal niet worden aangepast indien de aanpassing leidt tot een lagere huurprijs. In dat geval blijft de laatst geldende huurprijs ongewijzigd tot de volgende indexering van de huurprijs.
 • 14.17 De indexatie van de huurprijs wordt in de eerste kalendermaand van het nieuwe jaar (januari) doorgevoerd.
 • 14.18 Indien het CBS staakt met het publiceren van de indexcijfers zal een zoveel mogelijk vergelijkbaar indexcijfer worden gebruikt.
 • 14.19 Een gewijzigde huurprijs geld ook indien hier vooraf geen afzonderlijke mededeling aan de huurder wordt gedaan
 • 14.20 Prijswijzigingen kunnen tot ontbindende voorwaarden leiden mits dit kenbaar is gemaakt aan Stichting HHvW en Stichting HHvW heeft op haar beurt de mogelijkheid gekregen tot een vorm van compensatie. Compensatie is nimmer financieel van aard en geschiedt uitsluitend in onderling overleg. De compensatie wordt vastgelegd in een aangepaste huur- of horecaovereenkomst. De compensatie bedraagt maximaal de prijsverhoging. Voor al het overige gelden de voorwaarden als omschreven in artikel 9.

Artikel 15 Tarieven verenigingen

 • 15.1 Verenigingen zoals omschreven in artikel 1.6 van de definities komen in aanmerking voor een aangepast huurtarief.
 • 15.2 Het aangepaste huurtarief geldt niet voor verenigingen komende buiten de Gemeente Waalre.
 • 15.3 Het aangepaste tarief geldt uitsluitend voor de huurvergoeding en wordt vastgelegd in de huur- of horecaovereenkomst
 • 15.4 Verenigingen buiten de Gemeente Waalre vallen onder het normale tarief tenzij anders is overeengekomen en vastgelegd in een huur- of horecaovereenkomst.
 • 15.5 Verenigingen die gebruikmaken van het aangepaste tarief zijn gehouden aan het zelf inrichten en opruimen van de gehuurde ruimte tenzij anders is vastgelegd in de huur- of horecaovereenkomst. Tijdstippen van inrichten en opruimen zijn vastgelegd in de huur- of horecaovereenkomst.
 • 15.6 Indien een vereniging het inrichten en opruimen laat uitvoeren door Stichting HHvW worden hiervoor kosten doorberekend. Het standaardtarief hiervoor bedraagt € 32,50 per medewerker per uur.

Artikel 16 Overmacht

 • 16.1 Als overmacht voor Stichting HHvW, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Stichting HHvW niet kan worden toegerekend, geldt iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de huur- of horecaovereenkomst door Stichting HHvW zodanig bemoeilijkt, dat het uitvoeren van de huur- of horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
 • 16.2 Onder overmacht wordt verstaan: oorlog, revolutie, brand, weersomstandigheden, natuurrampen, oproer, staking, rekwisitie, epidemie en pandemie en overheidsmaatregelen.
 • 16.3 Indien een van de partijen bij een huur- of horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die huur- of horecaovereenkomst te voldoen, is hij verplicht de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 17 Gevonden voorwerpen

 • 17.1 In het gebouw en aanhorigheden van Stichting HHvW verloren of achtergelaten voorwerpen, die door de huurder en/of zijn gast(en) worden gevonden, moeten door deze zo spoedig mogelijk bij de balie van de gemeente Waalre worden ingeleverd
 • 17.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij Stichting HHvW heeft gemeld, verkrijgt Stichting HHvW de eigendom.
 • 17.3 Indien Stichting HHvW door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de huurder en/of zijn gast(en). Stichting HHvW is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 18 Kurken- en keukengeld

 • 18.1 Stichting HHvW kan de huurder en/of zijn gast(en) verbieden om zelf meegebracht eten en/of drinken in Het Huis van Waalre, daaronder het terras mede begrepen, te nuttigen. Indien Stichting HHvW het nuttigen van zelf meegebracht eten en/ of drinken toestaat, kan Stichting HHvW aan het toestaan daarvan voorwaarden verbinden, waaronder het in rekening brengen van Kurken- en/of keukengeld.
 • 18.2 De in de artikelen 17.1 bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van vooraf- gaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door Stichting HHvW. Richtlijn is de op dat moment geldende kassaprijs of in een huur- of horecaovereenkomst afgesproken vergoeding voor de diensten.

Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen

 • 19.1 Stichting HHvW heeft een klachtenregeling. De klachtenregeling en een klachtenformulier treft u aan op onze website.
 • 19.2 Op huur- of horecaovereenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
 • 19.3 Ingeval van geschillen tussen Stichting HHvW en een huurder (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van Stichting HHvW, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van Stichting HHvW het geschil te laten beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.
 • 19.4 Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.
 • 19.5 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.
 • 19.6 De Algemene Voorwaarden van Stichting Het Huis van Waalre kunnen wijzigen. Op verzoek verstrekken wij altijd de nieuwste versie